Oxythiamine Definition

Advertisement

Oxythiamine: Thiamine antagonist, antimetabolite.

Synonym: hydroxythiamine.

Additional tags: define pyrophosphorylation